OMV_2019112149 - Bekenmaking van een omgevingsvergunning - Van Tichelenlei 56

Bevoegde overheid het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wommelgem

 

Voorwerp van de aanvraag: regularisatie bestaande veranda en terras 1ste verdiep

 

 

Aanvrager

Feride Yurtay wonende te Van Tichelenlei 56 te 2160 Wommelgem

 

Locatie

Van Tichelenlei 56

 

Kadastrale gegevens

Wommelgem, afdeling 1 sectie A nr. 84G4

 

Datum beslissing

5 november 2019

 

Bekendmaking: van 16 november 2019 tot en met 25 december 2019

 

Inzage mogelijkheden: Op het gemeentehuis, afd. Omgeving, Huisvesting & Veiligheid of via het Omgevingsloket.  www.omgevingsloket.be

 

Beroepsmogelijkheden:

 

Tegen deze beslissing kan, per aangetekend schrijven, beroep worden ingediend bij :

de deputatie van de Provincieraad van Antwerpen

 

De procedure wordt bepaald door de artikelen 52 e.v. van het Decreet omgevingsvergunning en de artikelen 73 en 74 van het Besluit omgevingsvergunning.

 

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de deputatie van de provincieraad van Antwerpen is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de gemeente in eerste administratieve aanleg.

 

Artikel 54 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1.       de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2.       de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3.       de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

 

Artikel 56 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1.       de vergunningsaanvrager, behalve als hij zelf het beroep instelt;

2.       de deputatie, als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3.       het college van burgemeester en schepenen, behalve als die zelf het beroep instelt.

4.       Artikel 74 van voornoemd Besluit omgevingsvergunning vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

 

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1.       de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;

2.       de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;

3.       als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

a.       een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;

b.       het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4.       de redenen waarom het beroep wordt ingesteld

 

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1.       in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2.       de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;

3.       in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

 

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Decreet omgevingsvergunning.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

 

 

 

 

Bijlagen ter inzage


;