OMV_2019128319 - Bekenmaking van een meldingsakte - Kempenlaan 59

Bevoegde overheid het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wommelgem

 

Voorwerp van de aanvraag: Aanbouwen veranda

 

 

Aanvrager

mevrouw monique geernard wonende te Kempenlaan 59 te 2160 Wommelgem

 

Locatie

Kempenlaan 59

 

Kadastrale gegevens

Wommelgem, afdeling 1 sectie C nr. 11W

 

Datum akte

22 oktober 2019

 

Bekendmaking: van 7 november 2019 tot en met 16 december 2019

 

Inzage mogelijkheden: Op het gemeentehuis, afd. Omgeving, Huisvesting & Veiligheid of via het Omgevingsloket.  www.omgevingsloket.be

 

Beroepsmogelijkheden:

Bij verzoekschrift per aangetekende zending of met afgifte tegen ontvangstbewijs gericht aan: Raad voor Vergunningsbetwistingen – p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges – Koning Albert II laan 35 bus 81 – 1030 Brussel

 

Termijn beroep in te stellen: Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een vervaltermijn van vijfenveertig dagen die ingaat:

  • De dag na de datum van de betekening, voor die personen of instanties aan wie de akte betekend wordt;
  • De dag na de eerste dag van de aanplakking van de aktename in de overige gevallen

 

Dossiervergoeding bij een beroep:

  • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
  • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

 

Meer info op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

 

 

Bijlagen ter inzage


;